Práce

Novostavba vesnického domu

Architektonická studie řeší návrh novostavby vesnického rodinného domu pro prozatímní víkendové využívání na obdélném pozemku v zastavěném území obce. Lokalita je
charakteristická zástavbou izolovaných vesnických domů s jasným urbanistickým a hmotovým uspořádáním (podlažnost, orientace domů, půdorysného schématu či jednotného tvaru
střech). Pozemek s navrhovaných objektem je v přímé návaznosti na původní zástavbu vesnických domů a také na Návesní kapli zasvěcenou Nejsvětějšímu Srdci Ježíšově z 18. stol.. Dům
uvažuje s tvaroslovím odpovídajícímu charakteru stávajících usedlostí.
Dům a stodola je na pozemku osazen tak, aby umožňoval logické příchody a příjezdy k objektům z místní přístupové komunikace, vytvořil příjemný komunikační dvorek se stávajícím
dominantním ořechem, a poskytoval co největší prostor výhledům obytné části na kapli. Hlavní štíty domu a stodoly jsou orientovány do ulice tak, jak je zvykem u tohoto typu obce.

Rodinný dům a stodola vychází z archetypů svých funkčních podstat tak, aby co nejvíce zapadl do svého přirozeného vesnického okolí. Objekt rodinného domu s dominující hmotou se
štítem do ulice využívá výrazové prostředky vesnického domu, tzn. Okenní šambrány okapní římsu apod. Avšak dům odkazuje na současnou dobu svého vzniku hmotou hranatého vikýře
či moderního“ přístavku“ s ložnicí, krytou terasou a zahradním domkem jako zázemím pro hospodaření na budoucí zahradě.
Půdorys domu má tvar písmene L a skládá se hlavní „historické“ hmoty a kolmého „přístavku“, který vymezuje a odcloňuje hlavní dvorní prostor s přírodním jezírkem. Stodola je
pojednána jednoduchou obdélnou hmotou s přirozeným (pro tuto funkci) materiálovým pojednáním.
Rodinný dům je nepodsklepený, o 1 nadzemním podlaží a obytným podkrovím. Zastřešený sedlovou střechou s vyšší částí nad „historickou“ hmotou s keramickou krytinou cihlově
červeného odstínu. A sedlovou střechou přístavku s vláknocementovou krytinou.
Jelikož pozemek má přímé a zajímavé výhledy do okolní krajiny a na kapli v blízkosti, tak dům na to reaguje svým tvarem tak, že se orientuje do venkovního centra dění s výhledy. K
těmto hlavním výhledovým prvkům se orientují hlavní obytné prostory, jako obytný prostor a ložnice investorů. Tímto konceptem se řídí základní hmota domu, která se snaží obklopit
vnitřní „dvorní“ část. Objekt je navržen současného vzhledu s velkým odkazem k tradici.


 • místo
  Čimelicko
 • datum
  zima 2018
 • autor
  Ing. arch. Petr Šanda

Galerie

 • RD VRBSK 02
 • RD VRBSK 07
 • RD VRBSK 06

Projekt

 • @2019_02_22 STU NOVOSTAVBA RD VRBSK_Stránka_05
 • @2019_02_22 STU NOVOSTAVBA RD VRBSK_Stránka_03
 • @2019_02_22 STU NOVOSTAVBA RD VRBSK_Stránka_02
 • @2019_02_22 STU NOVOSTAVBA RD VRBSK_Stránka_01
 • @2019_02_22 STU NOVOSTAVBA RD VRBSK_Stránka_12
 • @2019_02_22 STU NOVOSTAVBA RD VRBSK_Stránka_11
 • @2019_02_22 STU NOVOSTAVBA RD VRBSK_Stránka_10
 • @2019_02_22 STU NOVOSTAVBA RD VRBSK_Stránka_09
 • @2019_02_22 STU NOVOSTAVBA RD VRBSK_Stránka_07
 • @2019_02_22 STU NOVOSTAVBA RD VRBSK_Stránka_06