Služby

Rozsah poskytovaných služeb se bude řídit naši vzájemnou dohodou. Nabízíme Vám spolupráci na níže uvedených činnostech.

Příprava zakázky

Před zahájením projekčních prací, nebo ještě lépe před zakoupením pozemku, prověříme, co je a co není možné na Vámi vybraném pozemku stavět, upozorníme vás na regulativy (dané územně plánovací dokumentací), omezení a možná úskalí, zjistíme možnosti napojení na inženýrské sítě a následně provedeme potřebné průzkumné práce (zaměření pozemku, geologický a radonový průzkum). Vzájemně si smluvně dojednáme podmínky spolupráce, honorář a termíny.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost obsahuje vyřízení povolovacího procesu Vašeho projektu. Získáme pro Vás územní rozhodnutí a stavební povolení, aniž byste jedinkrát museli navštívit kterýkoli úřad.

Studie stavby / návrh stavby

Studie je jednou z nejpodstatnějších částí projektových fází, fází kdy vzniká vlastní dispoziční a vzhledová podoba Vašeho objektu. Je prvním a nejdůležitějším krokem na cestě k vlastnímu projektu. Studie řeší základní vztahy navrhovaného objektu vůči pozemku a zejména jeho budoucím uživatelům. Při této fázi je nejdůležitější Vaše spolupráce. Pomocí odborně kladených otázek Vám pomůžeme, od zadání záměru, formovat konkrétní podobu Vašeho projektu. Navrhované koncepty a vizuální návrhy řešení optimalizujeme na základě pracovních konzultací. Nedílnou součástí kompletního návrhu stavby je fotorealistický vizualizační 3D návrh. Na podkladu studie provádíme orientační propočet ceny realizačních nákladů navrhovaného objektu (lze postupovat i opačně, tzn., že součástí zadání návrhu stavby jsou maximální předpokládané realizační náklady objektu).

Návrh interiérů – basic

Návrh interiérů je volitelnou součástí našich projektů. Není nezbytný pro realizaci vlastní stavby, ale promyšlený projekt interiéru je cenným podkladem pro další stupně projektové dokumentace, který zamezí nekoncepčním a často nezvratným rozhodnutím přímo na stavbě, podpoří celkový efekt domu a vytvoří z něj Váš domov. Spolupráce s námi udělá z návrhu interiérů zábavu. V základní verzi projektu interiérů vytvoříme základní koncepci a na základě toho vybereme podlahové krytiny a povrchy stěn, vnitřní dveře, parapety, vytvoříme komplexní návrhy koupelen a toalet a specifikace zařizovacích předmětů. Koncepčně vyřešíme kuchyňskou linku (podklad pro kuchyňské studio) a vestavěný nábytek (podklad pro výrobce atypického nábytku). V neposlední řadě navrhneme schodiště, koncepci osvětlení domu a řešení podhledů.

Návrh interiérů – extensive

Tato část návrhu nemá, co se týká rozsahu nabízených služeb, pevně daný obsah. Může se vztahovat na celý interiér, či jen na jeho část. Může zahrnovat všechny níže vyjmenované služby či jen některé. Pro každou místnost, na které budeme pracovat, vybereme kompletní mobiliář a připravíme podrobnou vzorkovnici s reálnými vzorky barev, materiálů a textilu. Vytvoříme prostor pro Vaše knihy, pro Vaše sbírky, pověsíme Vaše rodinné fotografie a vše, co si do svého nového domu přinesete. Dále Vám nabízíme asistenci při výběru uměleckých předmětů (obrazů, plastik), dekoračních předmětů i konkrétních svítidel. A abyste se vším měli co nejméně starostí, budeme s Vámi spolupracovat i v průběhu realizace interiérů.

Projekt pro územní řízení stavby

Za tuto projektovou fázi většina z Vás ušetří. Územní rozhodnutí zpravidla není požadováno např. u staveb rodinných domů (v rámci běžných podmínek), případně se dá legislativně sloučit se stavebním povolením. Toto lze ověřit na příslušném stavebním úřadě, ale v případě nutnosti tohoto kroku Vám podmínky rádi vysvětlíme. Územní řízení předchází stavebnímu řízení (stavební povolení nebo ohlášení stavby). Účelem územního řízení je rozhodnout o umístění navrhovaného objektu a jeho napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

Projekt pro stavební povolení / projekt pro ohlášení stavby

Nezbytná část projektu, při které bude připravena projektová dokumentace k legislativnímu procesu tak, aby příslušný stavební úřad mohl vydat tzv. „stavební povolení“ navrhované stavby. Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení i ohlášení stavby je naprosto totožný, rozdíly jsou pouze ve schvalovacím procesu, který je u stavebního povolení zpravidla delší. Dle prováděcí vyhlášky stavebního zákona má rozsah dokumentace své přesně dané dělení a obsah. Tato dokumentace není primárně určena pro samotnou výstavbu. Slouží ke stanovení rozsahu záměru, jeho umístění, členění, vzhledu, materiálovém, konstrukčním a požárně bezpečnostním řešení.

Projekt pro provedení stavby

Tato dokumentace je určena pro samotnou výstavbu navrhovaného objektu. Podrobné výkresy, specifikaci všech detailů a další nezbytné informace pro realizaci stavby obsahuje tzv. prováděcí projekt. Jeho obsah je mimo jiné zakotven i legislativně v prováděcí vyhlášce stavebního zákona. Rozhodně tuto část nenahradí projekt pro stavební povolení. Můžeme-li tuto část popsat metaforicky, potom stanoví pravidla hry a mantinely pro prováděcí firmu. Jinak budete hrát po celém rybníku a k bráně nemusíte ani dobruslit nebo za cenu značných sil a financí navíc. Velmi důležitou součástí kompletní projektové dokumentace pro realizaci stavby je položkový rozpočet (výkaz výměr). Výkaz výměr (tzv. „slepý rozpočet“) obsahuje neoceněné všechny položky realizace stavby. „Slepý rozpočet“ (rozpočet, kde nejsou uvedeny jednotkové ceny jednotlivých položek), slouží pro výběrové řízení na stavební firmu jako podklad pro její cenovou nabídku. Položkový rozpočet, včetně průměrných / tabulkových jednotkových cen slouží jako podklad pouze investorovi – pro přehled realizačních nákladů stavby.

Výběr dodavatele stavby

Vybrat si toho správného dodavatele, je tak trochu sázkou do loterie. Rozhodně nesklouzněte k jedinému kritériu při výběru – k ceně. Nejhodnotnější jsou reference od spokojených klientů a návštěva již postavených domů. Reference Vám můžeme podat i my, ale konečné rozhodnutí je vždy na Vás. Jsme připraveni spolupracovat na výběrovém řízení dodavatele Vaši stavby, včetně přípravy smluvních vazeb.

Autorský dozor / technický dozor stavby

V průběhu realizace stavby provádíme autorský a taktéž technický dozor stavby – kontrolu způsobu realizace navrhovaného řešení stavby. Nám na výsledku a Vaší spokojenosti bude vždy záležet. Abychom svou práci mohli dovést ke zdárnému konci, je tato část nutností - lépe řečeno - milou povinností. Vzhledem k tomu, že jsme jako autoři stavby za dílo odpovědní, nesmíme se ani této části zříci.

Součinnost při kolaudaci

Kolaudační řízení či souhlas s užíváním stavby je symbolickou tečkou za vzájemnou spoluprací. Připravíme veškeré nezbytné podklady, vyplníme žádost a budeme se, v případě Vašeho požadavku, účastnit i závěrečné kontrolní prohlídky stavby - kolaudace. Pro nás osobně je následně velkým přínosem, můžeme-li mít z Vaší strany i po letech odezvu, jak dům funguje, jak se Vám v něm bydlí, zda je pro Vás skutečným domovem.

Expertní služby

Odborné konzultace v rámci zpracování projektové dokumentace nebo přímo na stavbě. Konzultace záměrů v oblasti energetických úspor a dotací v programu Zelená úsporám. Konzultace o technickém stavu konstrukcí a možných stavebních záměrů ve vazbě na koupi stávajícího objektu. Revize stavebních projektů je velmi účinná a levná služba, která Vám pomůže v případě jakýchkoliv pochybností nad již hotovým stavebním projektem. Váš projekt detailně prohlédneme a zkontrolujeme, zda je v souladu s normami, technologickými postupy a zda jsou použity správné materiály. Váš projekt detailně prostudujeme a navrhneme ekonomické a praktické úpravy, popřípadě potvrdíme, že projekt je navržen správně. Energetické studie jako vyhodnocení a optimalizace návrhu objektu z hlediska energetické náročnosti, za účelem jejího snížení na požadovaný standard (vzájemně předem definovaný průměrným součinitelem prostupu tepla obálky budovy, měrnou potřebou tepla na vytápění ...) např. nízkoenergetický standard, pasivní standard. Optimalizace návrhu obálky budovy a návrhu TZB pro jejich vzájemnou vyváženost. Návrh a posouzení konstrukcí obálky budovy v programu TEPLO. Posouzení detailů a konstrukcí v programu AREA. Průkazy energetické náročnosti (PENB) od 1.1.2009 je nová zákonná povinnost doložit energetickou náročnost budovy při výstavbě všech nových staveb, a při takových změnách budov nad 1000 m2, které by mohly ovlivnit energetiku těchto budov.