Katalog

Kategorie domů - S

Navrhované domy konceptu S by se daly charakterizovat slovem start. Jedná se o jednopodlažní domy o 3 obytných místnostech. Katalogové domy konceptu S jsou i přes své minimalistické rozměrové pojetí (zastavěná plocha od cca 75 m2) dispozičně a uživatelsky komfortní, přesto vzhledově rozličné. Koncept domů S je navržen pro start do nového života jak mladých rodin, tak i zkušených párů.

Kategorie domů - M

Navrhované domy konceptu M charakterizuje slovo mládí. Jedná se o dvoupodlažní domy o 3 obytných místnostech se společenským prostorem v přízemí a soukromými prostory v patře. Katalogové domy konceptu M jsou i přes své "malorozměrové" pojetí (zastavěná plocha cca 100 m2) dispozičně a uživatelsky příjemné, vzhledově čistých linií. Koncept domů M je navržen pro rodiny mladé věkem i duchem, s vyššími požadavky na společenský prostor.

Kategorie domů - L

Navrhované domy konceptu L charakterizuje slovo láska. Jedná se o jednopodlažní či dvoupodlažní domy o 4-5ti obytných místnostech. Katalogové domy konceptu L jsou dispozičně a vzhledově luxusní, uživatelsky laskavé - láska na první (nebo každý následující) pohled. Koncept domů L je navržen pro rodiny, které požadují laskavý luxus.

Kategorie domů - XL

Navrhované domy konceptu XL charakterizuje slovní spojení eXtra Luxus. Jedná se o domy pro klienty - extrémní individuality, které vědí, co chtějí. Katalogový dům konceptu XL je dispozičně, vzhledově a uživatelsky jedinečným - stejně jako jeho majitel. Koncept domů XL je v podstatě individuálním návrhem - eXtra Luxus navrhujeme v podstatě každému z Vás v rámci individuálního projektu. Extra luxus můžete mít v každém měřítku - Malý Velký Ateliér.

Co katalogový projekt obsahuje?

Dokumentace pro stavební povolení připravena k legislativnímu procesu tak, aby stavební úřad mohl vydat povolení ke stavbě. Standardně je vyhotovena v 5-ti kopiích.

Výkresy realizovány v rozsahu předepsaného vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vyjma částí dokumentace vážící se na lokalitu (pozemek) a napojení na lokální dopravní a technickou infrastrukturu.

Projekt architektonicko - stavebního řešení

Textová část:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná zpráva
 • Technická zpráva

Výkresová část: (v měřítku 1:50 či 1:100)

 • Půdorys základových konstrukcí
 • Půdorysy všech podlaží
 • Půdorys stropní konstrukce
 • Půdorys nosné střešní konstrukce (krov, strop)
 • Půdorys střešního pláště
 • Řez AA
 • Pohledy

Statická část::

 • Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce

Projekt ústředního vytápění (alt. domovního plynovodu)

Obsahuje technickou zprávu a schématické výkresy vnitřních rozvodů ústředního vytápění a plynovodu.

Projekt zdravotechniky

Obsahuje technickou zprávu, schématické výkresy vnitřního vodovodu a domovní kanalizace.

Projekt elektroinstalace

Obsahuje technickou zprávu, schéma rozmístění zásuvkové, světelné a motorické elektroinstalace.

Katalogový projekt obsahuje základní (nezbytné) informace o navrhovaném objektu. Z důvodu neznalosti lokality umístění stavby neobsahuje základní rozsah dokumentace katalogového projektu výkresy osazení objektu na pozemku vč. osazení do terénu, napojení na lokální dopravní a technickou infrastrukturu, požárně bezpečnostní řešení a průkaz energetické náročnosti budovy.

Výkresy je možné dohotovit po individuální dohodě k projektové dokumentaci v tomto rozsahu:

 • Architektonické řešení osazení objektu do terénu
 • Přípojky jednotlivých profesí
 • Projekt požární ochrany
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

CENY VÝŠE UVEDENÝCH DOKUMENTACÍ SE STANOVÍ DLE INDIVIDUÁLNÍ DOHODY.

Podklady pro vyhotovení výkresů osazení objektu, napojení jednotlivých přípojek a požárně bezpečnostního řešení:

 • Polohopis a výškopis = geometrický plán daného pozemku v digitální podobě vyhotoven odborně způsobilým projektantem v oboru geodézie
 • Kopie listu vlastnictví
 • Polohopis a výškové umístění sítí, odsouhlasení bodů napojení dotčenými správci sítí

NAŠLI JSTE SE V NAŠICH NÁVRZÍCH, ALE Z RŮZNÝCH DŮVODŮ JE TŘEBA V PROJEKTU UDĚLAT ZMĚNY? JAKO AUTOŘI PROEJKTU VÁM JE RÁDI VYPRACUJEME. CENA, TERMÍN A SAMOTNÝ ROZSAH PRACÍ SE URČÍ DOHODOU PŘI OSOBNÍM SETKÁNÍ.

Upozornění

Nejsme plátci DPH. Ceny jsou konečné.

Všechna práva autorů uvedených architektonických návrhů rodinných domů jsou vyhrazena a ochráněna zákonem. Bez souhlasu autorů je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání těchto návrhů zakázáno.